Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku
Projekt: GeM-Serwis
Strona Biuletynu Informacji Publicznej
Harmonogram zgłoszen
1. Dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 roku życia) z poważnymi problemami zdrowotnymi oraz opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi w celu objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju należy zgłaszać z następującą dokumentacją:
    - zaświadczenie lekarza specjalisty z rozpoznaniem, przebiegiem choroby, utrudnieniami
      w rozwoju, utrudnieniami w procesie edukacyjnym  i wskazaniami medycznymi,
    - INFORMACJA NAUCZYCIELA O DZIECKU OBJĘTYM OPIEKĄ PRZEDSZKOLNĄ,
    - inne dokumenty (np. potwierdzenie niepełnosprawności, przebieg leczenia dziecka, karty
      informacyjne z leczenia szpitalnego).

2. Sześciolatki i pięciolatki z podejrzeniami opóźnie
ń i zaburzeń rozwojowych należy zgłaszać do 30 listopada z następującą dokumentacją:
    - INFORMACJA NAUCZYCIELA O DZIECKU OBJĘTYM OPIEKĄ PRZEDSZKOLNĄ, inne dokumenty
      funkcjonujące w placówce, badania bilansowe)
    - 1-3 opisane rysunki dziecka (temat dowolny, postać ludzka, figury geometryczne),
    -  inne dokumenty (zaświadczenia lekarskie).

3. Badanie dojrzałości szkolnej (gotowości szkolnej), w tym dzieci 5-letnie w celu podjęcia nauki z rocznym wyprzedzeniem - dokumentacja j.w., termin zgłosze
ń do  30 kwietnia.

4. Dzieci w wieku przedszkolnym na badania lateralizacji i badania 
    logopedyczne :
    - lateralizacja: dokumenty j.w.
    - badania logopedyczne: dokumenty j.w. (bez rysunków dziecka).
    - termin zgłoszeń - na bieżąco, w ciągu całego roku szkolnego.

5. Uczniów kl. I SP z trudnościami edukacyjnymi należy kierować na badania
po I półroczu.
    Przy zgłaszaniu uczniów kl.I obowiązuje następująca dokumentacja :
    - INFORMACJA O UCZNIU (w szczególnych przypadkach wskazane dodatkowe informacje na
      oddzielnym arkuszu, kserokopie prac ucznia),

    Nie ma potrzeby zgłaszania uczniów kl.I celem kwalifikacji do zespołów korekcyjno
    kompensacyjnych - o włączeniu do zespołu k-k decyduje nauczyciel-wychowawca. Można
    zgłaszać uczniów SP z podejrzeniem głębokich deficytów i zaburze
ń rozwojowych celem objęcia
    indywidualnymi zajęciami k-k (dokumentacja j.w.)

6. Uczniów kl. II - III SP z trudnościami w uczeniu się należy kierować sukcesywnie w terminie do 
30 marca z następującą dokumentacją:
    - INFORMACJA O UCZNIU (w szczególnych przypadkach wskazane dodatkowe informacje na
      oddzielnym arkuszu, kserokopie prac ucznia),

7. Uczniów kl. I-III SP z podejrzeniem ryzyka dysleksji, należy kierować na badania sukcesywnie, nie później niż do końca lutego (w kl. III), z nastepującą dokumentacją:
    - INFORMACJA O UCZNIU Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU (specyficzne trudności w uczeniu
      się)
,
    - INFORMACJA O UCZNIU,
    - min. 3 kserokopie prac ucznia,
    - uczniowie z problemami zdrowotnymi - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub badania pediatryczne (wada wzroku, wada słuchu).

8. Uczniów bardzo zdolnych z kl. I-III SP
, których szkoła zamierza promować śródrocznie
    kierować na badania do 
31 grudnia z następującą dokumentacją :
    - INFORMACJA O UCZNIU ze szczegółowym uwzględnieniem uzdolnie
ń, zainteresowań i poziomu
      rozwoju społecznego ucznia,

9. Uczniów kl. IV-VI SP  z trudnościami w uczeniu się kierować sukcesywnie
do 30 marca
   z następującą dokumentacją:
    - INFORMACJA O UCZNIU.


10. Uczniów kl. IV - VI SP z podejrzeniem specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa) należy kierować sukcesywnie z następującą dokumentacją:
    - INFORMACJA O UCZNIU Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU (specyficzne trudności w uczeniu się),
    - INFORMACJA O UCZNIU,
    - min. 3 kserokopie prac ucznia,
    - uczniowie z problemami zdrowotnymi - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub badania
      pediatryczne (wada wzroku, wada słuchu)
W celu opiniowania specyficznych trudności w uczeniu się przed sprawdzianem w klasie VI prosimy o zgłaszanie uczniów na badania nie później niż do końca lutego w kl. V.

11. Uczniów kl. IV-VI z podejrzeniem specyficznych trudności w uczeniu się 

      matematyki (ryzyko dyskalkulii) należy kierować sukcesywnie z następującą dokumentacją :
    - INFORMACJA O UCZNIU Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE MATEMATYKI (specyficzne trudności w 
       uczeniu się),

    - INFORMACJA O UCZNIU.


12. Uczniów kl. I-III Gimnazjum z trudnościami w nauce kierować sukcesywnie
    
nie  później niż do 30 marca każdego roku szkolnego  z następującą dokumentacją :
    - INFORMACJA O UCZNIU.

13. Indywidualne przypadki uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z trudnościami w pisaniu i czytaniu (podejrzenie dysleksji rozwojowej), należy kierować na badania z załączeniem decyzji rady pedagogicznej z następującą dokumentacją:
    - INFORMACJA O UCZNIU Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU (specyficzne trudności w 
       uczeniu się),

    - INFORMACJA O UCZNIU.
    - min. 3 kserokopie prac ucznia,
    - uczniowie z problemami zdrowotnymi - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub badania
      pediatryczne (wada wzroku, wada słuchu),
    - decyzja rady pedagogicznej w sprawie kierowania ucznia gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej na
      badania pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa).

14. Uczniów gimnazjum z trudnościami w uczeniu się matematyki (podejrzenie 
      dyskalkulii rozwojowej) należy kierować na badania
nie później  niż do 28 lutego w kl. II
    
z następującą dokumentacją :
    - INFORMACJA O UCZNIU Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE MATEMATYKI (specyficzne trudności w 
       uczeniu się),

    - INFORMACJA O UCZNIU.
    - uczniowie z problemami zdrowotnymi - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub badania
      pediatryczne (np. wada wzroku).
W celu opiniowania dyskalkulii należy kierować uczniów, u których wcześniej stiwerdzono ryzyko dyskalkulii.

15. Uczniów kl.III gimnazjum z grup dyspanseryjnych i niezdecydowanych co do
      wyboru kierunku dalszego kształcenia
należy zgłaszać na badania nie później niż do 
     
10 stycznia załączając następującą dokumentację :
    - „Karta badania dziecka z grup dyspanseryjnych” z ewentualnymi dodatkowymi zaświadczeniami od
      lekarzy - specjalistów (z poważnymi problemami zdrowotnymi),
    - „Opinia  o uczniu kl.III Gimnazjum zgłaszanym na poradę zawodową
(dotyczy uczniów zdrowych
      i uczniów z problemami zdrowotnymi),

16. Uczniów SP (kl.IV-VI), gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych z trudnościami
      wychowawczymi
(zaburzenia zachowania, podejrzenie niedostosowania społecznego)
      należy zgłaszać sukcesywnie z następującą dokumentacją:
    - INFORMACJA O UCZNIU,
    - inne dokumenty (np. zaświadczenia o opiece kuratora sądowego, zaświadczenia o specjalistycznej
      opiece lekarskiej czy terapeutycznej),

17. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z trudnościami dydaktycznymi kierować sukcesywnie
   
nie później niż do 30 marca z następującą dokumentacją :
    - INFORMACJA O UCZNIU.

18. Uczniów OP, SP, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych których stan zdrowia
      uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły w celu objęcia
      indywidualnym obowiązkowym przygotowaniem rocznym lub indywidualnym
      nauczaniem na terenie domu rodzinnego lub placówki oświatowej należy zgłaszać
      niezwłocznie z następująca dokumentacją:
    - zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby, objawami, prognozą , utrudnieniami w procesie
      dydaktycznym i zaleceniami oraz ustaleniem czasu trwania nauczania indywidualnego i zakresu w
      jakim dziecko/uczeń może brać udział w dowolnych zajęciach edukacyjnych,
    - inna dokumentacja medyczna, np. karty informacyjne ze szpitala, zaświadczenia z poradni
      specjalistycznych,
    - INFORMACJA O UCZNIU

W przypadku objęcia nauczaniem indywidualnym ucznia szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej nauczanie zawodowe do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy.

19. Uczniów SP, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z potwierdzonym przez lekarzy
      specjalistów poważnymi problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnościami
      wymagającymi zapewnienia specjalnej organizacji i metod pracy w procesie
      edukacyjnym oraz zapewnienia odpowiednich warunków i formy sprawdzianu
      w kl. VI  SP, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i zawodowego
     (np. niepełnosprawność ruchowa, uczeń słabowidzący, uczeń słabosłyszący, autyzm) należy
     zgłaszać z następującą dokumentacją :
    - zaświadczenie od lekarzy specjalistów (poradni specjalistycznych) z rozpoznaniem, przebiegiem
      choroby, utrudnieniami w procesie dydaktycznym i zaleceniami medycznymi, dla uczniów z
      problemami wzroku i słuchu na zaświadczeniach opracowanych dla potrzeb Zespołu Orzekającego
      Poradni,
    - INFORMACJA O UCZNIU,
    - inne dokumenty (np. zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności oraz opisy przebiegu leczenia),

20. Na badania kontrolne należy kierować uczniów w terminach zalecanych przez Poradnię
      podanych w opiniach lub orzeczeniach.
W INFORMACJI O UCZNIU prosimy odnieść się do realizacji zaleceń Poradni oraz postępów lub narastających trudności w nauce, czy zachowaniu. W przypadku zaleconych badań specjalistycznych oraz leczeniem dziecka należy dołączyć aktualne wyniki badań.
O konieczności badań kontrolnych decyduje nauczyciel – wychowawca lub rada pedagogiczna za zgodą rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wszystkie zgłoszenia na badania diagnostyczne w Poradni mogą być realizowane wyłącznie za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Prosimy o przypominanie uczniom i rodzicom o konieczności zabierania na badanie szkieł korekcyjnych, aparatów słuchowych i innego sprzętu zapewniającego optymalne funkcjonowanie dziecka.


Prosimy o przestrzeganie powyższych wymogów, umożliwi to sprawniejszą realizację pomocy diagnostycznej Poradni.
Harmonogram zgłoszeń dzieci i młodzieży na badania diagnostyczne

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku

obowiązujący od 1 grudnia 2013 r. 
Zmiana: 2013-11-16 00:48
Prosimy o sukcesywne zgłaszanie dzieci i młodzieży w ciągu całego roku szkolnego na badania specjalistyczne w Poradni. Umożliwi to szybszą i sprawniejszą realizację naszej pomocy. Podane terminy są datami wpływu ostatecznych zgłoszeń na badania.